Privacy statement

Wij hechten veel waarde aan uw privacy, respecteren deze en zetten ons in om deze te beschermen en het correcte gebruik van persoonsgegevens te waarborgen. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze website en in het kader van onze dienstverlening aan cliënten. In dit privacy statement informeren wij u over manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wij informeren u over het volgende:

 • Welke persoonsgegevens wij van u verzamelen;
 • Voor welk doeleinde deze gegevens door ons worden gebruikt;
 • Op basis van welke grondslag  wij uw gegevens gebruiken;
 • Met welke partijen wij uw gegevens eventueel delen;
 • Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen; en
 • Welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Dit privacy statement geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld worden door de volgende ondernemingen (hierna: “WVDB”):

 • PaCo B.V.
 • WVDB Holding B.V.
 • Moore Stephens Witlox Van den Boomen B.V.
 • Witlox Van den Boomen Accountants N.V.
 • Witlox Van den Boomen Belastingadviseurs B.V.
 • Witlox Van den Boomen B.V.
 • Witlox Van den Boomen Bedrijfsadviseurs B.V.
 • Witlox Van den Boomen Pensioenadviseurs B.V.
 • Witlox Van den Boomen Corporate Finance B.V.
 • Witlox Van den Boomen Personeel & Organisatieadviseurs B.V.
 • Witlox Van den Boomen Salarisadviseurs B.V.
 • WVDB IT Adviseurs B.V.

 

Met “wij”, “we”, “ons” en “onze” wordt in dit privacy statement verwezen naar WVDB.

Wij verwerken persoonsgegevens van personen waarmee wij een zakelijke relatie hebben (gehad), wensen te krijgen of waarmee wij direct of indirect contact hebben gehad. Het gaat hierbij onder meer om persoonsgegevens die betrekking hebben op:

 • Prospects, indien natuurlijke personen;
 • Cliënten, indien natuurlijke personen;
 • Vertegenwoordigers van cliënten;
 • Medewerkers, bestuurders of uiteindelijk belanghebbenden van cliënten, bijvoorbeeld in het kader van afgifte van een UBO-verklaring;
 • Personen van wie WVDB diensten afneemt of (contact)personen die werkzaam zijn bij leveranciers van WVDB;
 • Iedereen die interesse heeft getoond in WVDB, door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier op onze website of aanwezigheid tijdens (wervings-) evenementen van WVDB;
 • Ontvangers van nieuwsbrieven en uitnodigingen van evenementen;
 • Bezoekers van onze websites wvdb.nl, mijn.wvdb.nl en werkenbij.wvdb.nl;
 • Sollicitanten;
 • Personen die anderszins contact met ons opnemen of van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening.

Wij ontvangen persoonsgegevens direct van uzelf indien u gegevens achterlaat op onze websites of gebruikmaakt van onze dienstverlening.

 

Daarnaast kunnen wij gegevens ontvangen van anderen. Bijvoorbeeld van VDB Advocaten Notarissen waarmee wij een strategische alliantie onderhouden.

 

Verder maken wij gebruik van openbare bronnen zoals openbare registers, kranten en het internet.

Wij mogen  persoonsgegevens uitsluitend verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. We verwerken persoonsgegevens daarom alleen als:

 

 1. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met ons, bijvoorbeeld voor uitvoeren van onze dienstverlening, het geven van adviezen etc (hierna: “Uitvoering overeenkomst”);
 2. de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op WVDB rust, zoals bijvoorbeeld onze verplichting om ons te vergewissen van uw identiteit en het verrichten van een cliëntonderzoek in de zin van de Wwft (hierna: “Wettelijke verplichting”);
 3. de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van WVDB of een ander. Hierbij beoordelen wij altijd of die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van u. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van uw contactgegevens voor het toesturen van ongevraagde commerciële berichten of voor het onderhouden van onze zakelijke relaties (hierna: “Gerechtvaardigd belang”);
 4. u heeft toestemming gegeven voor de verwerking (hierna: “Toestemming”).

 

In onderstaande tabellen lichten wij toe welke soort persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doeleinde wij deze persoonsgegevens verwerken en op basis van welke grondslag wij dit doen.

 

Indien u (mogelijke) cliënt bent:

 

Soort persoonsgegevens

   

Doel gebruik persoonsgegevens

door WVDB

   

Grondslag van verwerking

Identificatiegegevens en contactgegevens zoals:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer, e-mailadres
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Burgerservicenummer
 • Geslacht
 • Pasfoto/kopie ID-bewijs
 • Camerabeelden (bij bezoek aan ons kantoor)
 
 • Ter identificatie en verificatie en uitvoering geven aan het Wwft-cliëntenonderzoek.

 • Contact opnemen.


 • Het opstellen van overeenkomsten.

 • Aanleggen van en beheren van een cliëntenbestand.

 • Het toezenden van declaraties.


 • Vastleggen van de gegevens in het kader van de Wwft.

 • Voor relatiebeheer, promotie en marketing.

 • Het beveiligen en beheren van onze eigendommen en systemen.
 

Gerechtvaardigd belang
Wettelijke verplichting
Uitvoering overeenkomst
 

Uitvoering overeenkomst
Gerechtvaardigd belang

Uitvoering overeenkomst

Gerechtvaardigd belang


Gerechtvaardigd belang
Uitvoering overeenkomst
 
Uitvoering overeenkomst
Wettelijke verplichting

Gerechtvaardigd belang
Toestemming
 
Gerechtvaardigd belang

 

 

Gegevens over en voor onze dienstverlening zoals:

 • Zakelijke gegevens, zoals uittreksel handelsregister en BTW-nummers;
 • Bedrijfsnaam en functie contactpersoon en/of vertegenwoordiger;
 • Bank- en betaalgegevens;
 • Verslaglegging van besprekingen;
 • Uw financiële situatie;
 • BSN nummer (voor aangiftes etc);
 • Inhoud van dossiers, zoals correspondentie, adviezen en uiteenlopende stukken die verband houden met een aan ons verstrekte opdracht tot het adviseren en/of controleren van uw organisatie;
 • Inhoud van communicatie via e-mail, brief of andere wijze. 
   
 • De dienstverlening aan cliënten

 

 

 

Uitvoering overeenkomst
Wettelijke verplichting
Gerechtvaardigd belang

 

 

Gegevens die iets zeggen over uw voorkeuren voor wat betreft onze dienstverlening, waaronder enquêtes en gegevens over en voor het gebruik van onze website zoals:

 • IP adres
 • inloggegevens
 • uw interesses en voorkeuren
 • informatie over uw surf- en kijkgedrag andere cookie-informatie 
   
 • Verbetering van onze diensten en onze websites

 • Om uw persoonlijke cliëntomgeving beschikbaar te kunnen stellen, te verbeteren en de gebruikservaring te personaliseren. 
 

 

Gerechtvaardigd belang
Toestemming
 
Uitvoering overeenkomst
Gerechtvaardigd belang
Toestemming

 

Indien u sollicitant bent:

 

Soort persoonsgegevens

   

Doel gebruik persoonsgegevens

door WVDB

   

Grondslag van verwerking

Identificatiegegevens en contactgegevens zoals:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • CV

 • Motivatiebrief

 • Foto

 • Referenties

 • Beschikbaarheid

 • Eventuele verklaring omtrent gedrag

 • Assessments

 
 • De beoordeling van de geschiktheid van u voor een functie die vacant is of kan komen.

 • Persoonsgegevens te delen met leidinggevende(n) of andere functionarissen die binnen de organisatie belast zijn met het selectieproces.

 • Contact op te nemen voor een nadere kennismaking.

 • Voor zover van toepassing, het opnemen van contact met opgegeven referenten/

  opleidingsinstituten.

 • Het doorgeven van informatie over andere vacatures waarvoor u in aanmerking zou kunnen komen.

 • Screening

 • Om algemene informatie te versturen over WVDB.

 • Indien u wordt aangenomen voor de uitvoering en het opstellen van de arbeidsovereenkomst en introductie binnen WVDB.

 

Gerechtvaardigd belang
Toestemming


Gerechtvaardigd belang


Gerechtvaardigd belang


Gerechtvaardigd belang
Toestemming
ToestemmingGerechtvaardigd belang

Gerechtvaardigd belang


Uitvoering overeenkomst

 

Indien u bezoeker van WVDB websites bent:

 

Soort persoonsgegevens

   

Doel gebruik persoonsgegevens

door WVDB

   

Grondslag van verwerking

Browsergeschiedenis, zoals bezochte pagina's, bezoekdatum en locatie waarvandaan de websites wordt bezocht

 

  Om onze websites te onderhouden en te verbeteren en de prestaties van onze websites te bewaken  

Gerechtvaardigd belang 

IP-adres   Om u toegang tot onze websites te kunnen verschaffen

 

 

Gerechtvaardigd belang

 

Contactgegevens, zoals uw naam en e-mailadres  
 • Om naar aanleiding van een verzoek van u contact met u op te nemen.

 • Om u een een nieuwsbrief te sturen.

 • Om aan een informatieverzoek van u te kunnen voldoen.
 

Toestemming


Toestemming

Toestemming

 

 

Indien u de informatie die wij voor deze doeleinden nodig hebben niet aan ons verstrekt, kan dit gevolgen hebben voor uw relatie met ons. Wij kunnen dan bijvoorbeeld niet reageren op uw verzoeken of we kunnen de overeenkomst met u niet uitvoeren.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zal afzonderlijk om toestemming worden gevraagd. De verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De verwerking van persoonsgegevens is tot het moment van intrekken van de verleende toestemming wel rechtmatig.

Indien wij persoonsgegevens verwerken voor een ander doeleinde dan waarvoor wij ze hebben verkregen, mogen wij dat alleen wanneer tussen beide doeleinden een nauwe samenhang bestaat.

 

Indien er onvoldoende verwantschap tussen het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verkregen en het nieuwe doeleinde is, vragen wij voorafgaand aan de verwerking om uw toestemming.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of de doeleinden waarvoor we deze hergebruiken.

 

De bewaartermijn is in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of de relatie tussen u en WVDB, tenzij wij in verband met wettelijke of gedragsrechtelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moeten bewaren of WVDB een andere gegronde reden heeft om de persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Camerabeelden bewaren wij niet langer dan 4 weken, tenzij sprake is van een incident in verband waarmee de beelden langer bewaard dienen te blijven.

 

Gegevens over sollicitanten worden 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij de betrokkene bij WVDB in dienst treedt of toestemming geeft om de gegevens langer (ten hoogste 1 jaar) te bewaren.

Uw persoonsgegevens kunnen tussen onderdelen van de groep van WVDB Accountants Adviseurs worden uitgewisseld. De ondernemingen die deel uit maken van deze groep zijn hierboven in paragraaf 2 vermeld.

 

Indien wij uw gegevens delen met VDB Advocaten Notarissen waarmee WVDB een strategische alliantie onderhoudt, zal u om toestemming worden gevraagd.

 

Soms dienen wij - indien we daartoe wettelijk verplicht zijn – (persoons)gegevens te delen met toezichthoudende instanties zoals AFM, Bft, AP, FIOD, FIU, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben. Hierover mogen wij u dan geen mededeling doen.

 

Soms schakelen we derden in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. U kunt daarbij denken aan (IT-) leveranciers. In alle gevallen is met de derde partijen een passende (verwerkers)overeenkomst gesloten, waarin onder andere een juist en veilige verwerking van de gegevens is geborgd.  

Indien wij persoonsgegevens delen met derden die niet onder Europese regelgeving inzake gegevensbescherming vallen en niet in het bezit is van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of anderszins een passend beschermend niveau bieden, beschermen wij uw persoonsgegevens door middel van standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Hiermee wordt gewaarborgd dat derden waarmee wij uw persoonsgegevens delen dezelfde beschermingsnormen in acht nemen als wij. Indien het voorgaande niet aan de orde is, vragen wij uw toestemming.

Wij doen onze uiterste best om persoonsgegevens van u waarvoor wij verantwoordelijk zijn te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging.

Wij hebben ter beveiliging van uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zo hebben wij onder meer toegangscontrole doorgevoerd, gebruiken wij passende systeem- en netwerkbeveiligingsmaatregelen zoals firewalls, encryptie en patches, beschermen wij draagbare apparaten met passende wachtwoorden en zijn alle medewerkers van WVDB verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

Wij maken op onze websites (www.wvdb.nl en www.werkenbij.wvdb.nl)  gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat opgeslagen wordt op uw harde schijf, met als doel om de bezoeker in de toekomst te kunnen herkennen en de toegang tot deze website te verbeteren en vereenvoudigen

 

Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers u de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt is het mogelijk dat de website niet optimaal functioneert. Als u onze website toestaat een cookie op uw harde schijf te plaatsen, kunt u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaatsen wij naast functionele en analytische cookies ook andere cookies, zoals tracking en social media cookies. 

Op basis van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens die u op elk gewenst moment kunt uitvoeren.

 

Wij kunnen u vragen om u te identificeren of bij ons langs te komen indien u een beroep doet op één van onderstaande rechten. Dit omdat wij zeker willen weten dat wij uw gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

U kunt gebruikmaken van de onderstaande rechten door een verzoek bij ons in te dienen via het formulier privacy aanvraag.

 

Wij zullen binnen één maand nadat wij uw verzoek hebben ontvangen u beantwoorden. Uw rechten zijn echter niet absoluut; zij zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing. De toepasselijke regelgeving voorziet in de nodige uitzonderingen. Als wij niet aan uw verzoek tegemoetkomen, dan zullen we uitleggen waarom, tenzij dit niet is toegestaan op grond van wet- en regelgeving.

 

 • U hebt het recht om inzage te verzoeken van de gegevens die wij van u verwerken;
 • U hebt het recht om gegevens te laten wijzigen of te laten wissen;
 • U hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens beperken;
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw gegeven;
 • Indien een verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken;
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat wij ons niet houden aan de wet en wij uw klacht of verzoek niet naar tevredenheid hebben afgehandeld.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waar naar verwezen wordt op onze websites.

 

De website van WVDB heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het privacy statement van WVDB daar niet meer geldt. WVDB is noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het privacy statement van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Ons privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Dit kan als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn. Wij adviseren u dan ook met enige regelmaat kennis te nemen van het privacy statement. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op https://www.wvdb.nl/nl/privacy-statement.

Voor vragen en klachten kunt u contact met ons opnemen via:

 

WVDB
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 120
5580 AC Waalre

 

avg@wvdb.nl
+31 (0)40 - 221 58 05